ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ నోటిఫికేషన్ 2023

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ లో 1358 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దానికి సంబంధించిన ఫుల్ Click Here for more pdfs